واکس صلواتی

http://zaervax.ir
وبسایت
شاخه محتوا و خبری

درباره

نمایش عشق جوانان مشهدی به علی بن موسی الرضا المرتضی علیه السلام و زائران عزیزشان

اعضای تیم

محمد جعفری

تدوینگر فیلم ها

افتخارات

95

برنده به انتخاب داوران

دین و معارف