کتابخانه ما

http://welibrary.ir
وبسایت
نام تجاریكتابخانه ما
نام شرکتكتابخانه ما
شاخه انتخاب نشده

درباره

هدف کلی این کتابخانه را شاید بهتر باشد اینطور توضیح بدهیم، اینکه در این روزها که همه امان یک جورهایی گرفتار کار و زندگی و درگیر روزمرگی ها هستیم و فرصت چندانی هم برای خواندن کتاب های مختلف نداریم چیزی شبیه به “کتابخانه ما” بتواند با چند خط، با یک پاراگراف ما را به دنیای کتاب ها ببرد. چیزی که نه وقتمان گرفته شود و نه بی کتاب بمانیم. بهتر از هیچی نیست؟

افتخارات

94

کاندید

ادبیات، شعر و کتاب