دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://umsu.ac.ir
وبسایت
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

اعضای تیم

میثم علیزاده اقدم

طراح رابط گرافیکی سایت

صمد قلی پور

رابط فنی

افتخارات

96

کاندید

دانشگاه ها و موسسات آموزشی
94

کاندید

دانشگاه ها و موسسات آموزشی