گروه نیکوکاری لبخند

http://smile-charity.com
وبسایت
نام تجاریخیریه لبخند
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

گروه لبخند زیر نظر خیریه صدیقه طاهره (س) به شماره پروانه ۲۰/۲۲۶۶۲۴۴ و شماره ثبت ۳۱۱۲، با اهدافی بشر دوستانه به دنبال هدیه کردن لبخند به نیازمندان می باشد. این گروه دربرگیرنده ی عموم مردم همچون: زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر، فقیر و غنی، روستایی و شهری، عامی و تحصیل کرده، شاغل و بازنشسته، خانم خانه دار یا کارمند و در هر نقطه ای که باشند و می خواهند به نوعی لبخند را بر چهره ی غمدیده ای بنشانند. شما هم می توانید به شکل های مختلف با گروه نیکوکاری لبخند، همکاری نمایید...

افتخارات

94

کاندید

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی