سلول های بنیادی خون بند ناف رویان

http://rsct.ir
وبسایت
نام شرکتفناوری بن یاخته های رویان
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

شرکت فناوری بن یاخته های رویان با ذخیره خون بند ناف نوزاد بستر تولید اعضای بند را فراهم می کند.

اعضای تیم

مرتضی کرمانی

مدیر پروژه

افتخارات

96

برنده به انتخاب داوران

سازمان ها و موسسات دولتی
95

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی