نوبوم

http://nowboom.ir
وبسایت
شاخه کسب و کار

درباره

بوم نوآورانه های فناورانه ایران

اعضای تیم