می بریم | اولین شبکه اجتماعی حمل و نقل

http://mibarim.ir
وبسایت
نام تجاریMibarim.ir
شاخه کسب و کار

درباره

می بریم، اولین شبکه اجتماعی حمل و نقل است که با هدف ایجاد شبکه ای از افراد با مسیرهای مشترک ایجاد شده است.

افتخارات

94

کاندید

خودرو