کاردستی

http://kardasti.net
وبسایت
نام تجاریشبکه کاردستی
شاخه

درباره

اعضای تیم

مهدی زارعی

مدیر سایت

افتخارات

95

کاندید

مارکت ها و سرویس های اپ استور
94

کاندید

مارکت ها و سرویس های اپ استور