کاندیدها

http://kandidha.com
وبسایت
نام تجاریکاندیدها
نام شرکت-
شاخه انتخاب نشده

درباره

سایت کاندیدها به منظور معرفی و مقایسه کاندیداهای انتخابات مختلف در استان لرستان راه اندازی شده است تا کاندیداها به دور از تخریب ها ،توهین هاو تهمت های متداول به معرفی خود پرداخته و شهروندان نیز با دیدن واقعیت ها وبا انتخابی درست آینده شهر و استان خود را بسازند. به امید خداوند متعال این سایت در همه انتخابات پیش رو با قدرت به فعالیت خود ادامه میدهد.

افتخارات

94

کاندید

سایت های شهری و محله ای