گودکو | بستری برای انتخاب آگاهانه مسیر شغلی

http://goodco.ir
وبسایت
نام تجاریگودکو
نام شرکتراسکو
شاخه کسب و کار

درباره

در گودکو، شرکت‌ها، محیط و فرهنگ سازمانی خود را معرفی می‌کنند و در این بستر، فرصت‌های شغلی خود را نیز ارائه می‌دهند. به این ترتیب افراد جویای کار قادر خواهند بود که با آگاهی از فرهنگ سازمانی شرکت مورد نظر، در خصوص همکاری با آن شرکت تصمیم‌گیری کنند...

افتخارات

95

کاندید

اشتغال و کاریابی
94

کاندید

اشتغال و کاریابی