روزنامه اقتصادی مدیریتی - فرصت امروز

http://forsatnet.ir
وبسایت
نام تجاریفرصت امروز
نام شرکتموسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
شاخه انتخاب نشده
Snowy Mountains

درباره

روزنامه ای برای کسب و کار آفرینی

افتخارات

94

کاندید

سایت های خبری اقتصادی
94

برنده به انتخاب داوران

سایت های خبری اقتصادی

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران