فاممت - شبکه ی حرفه ای کسب و کار

http://fammet.com
وبسایت
نام تجاریفاممت
نام شرکتشرکت توسعه تجارت الکترونیک فام
شاخه کسب و کار

درباره

شبکه حرفه ای کسب و کار- ارائه ابزارهای تخصصی در قالب شبکه ی اجتماعی برای ایجاد ، بهبود و رشد کسب و کارهای شخصی و سازمانی

افتخارات

94

کاندید

خدمات مربوط به کسب و کار ها