دیتاشهر

http://datashahr.com
وبسایت
شاخه کسب و کار

درباره

دیتاشهر یک شبکه اجتماعی مبتنی بر مکان برای نقد و بررسی کسب و کارهای محلی

اعضای تیم

محمد چنگانی

back-end developer

Rezvan Madadi

front-end developer

افتخارات

96

کاندید

خدمات مربوط به کسب و کار ها
95

کاندید

خدمات مربوط به کسب و کار ها