مهندسی هوافضا و هوانوردی

http://aerospacenter.ir
وبسایت
نام تجاریایرواسپیسنتر
شاخهمحتوا و خبری

درباره

داشتن قسمت رسانه تصویری و قرار دادن فیلم های اختصاصی هوافضا با دوبله فارسی و زیرنویس

افتخارات

96

کاندید

علم و دانش
94

کاندید

علم و دانش