شهر بچه ها | Kid City در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه --- قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
  • شهر بچه ها | Kid City ()
  • نام تجاری : شهر بچه ها
  • گروه :
  • شاخه :
نام شرکت :
سال ثبت :
نام صاحب اثر : محمد جواد طاهریان
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت :
فکس :
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

تکنولوژی های استفاده شده: ajax jquery css3 asp.net شهر بچه ها بزرگترین کمپانی ایده پردازی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پارک‌ه_ای موضوع__ی و تخصص__ی کودک است. که سابق_ه مش_اوره مجتم_ع‌های تج_اری بزرگ و مراک_ز مل_ی و تفریح__ی، فرهنگ__ی را در کارنامه خود دارد.
1395-jashvare
کاندید - خانواده و کودک - 1395